-12/08/11 Namibia (12/08/11)
-04/04/11 Namibia (04/04/11)
-10/26/10 Namibia (10/26/10)
-06/10/10 Namibia (06/10/10)
-01/25/10 Namibia (01/25/10)
-Namibia (12/09)
-Namibia (09/09)
-Namibia (03/09)
-Namibia (11/08)
-Namibia (07/08)
-Namibia (04/08)
-Namibia (02/08)
-Namibia (10/07)
-Namibia (07/07)
-Namibia (03/07)
-Namibia (10/06)
-Namibia (05/06)
-Namibia (03/06)
-Namibia (01/06)
-Namibia (10/05)
-Namibia (08/05)
-Namibia (07/05)
-Namibia (06/05)
-Namibia (05/05)
-Namibia (04/05)
-Namibia (03/05)
-Namibia (02/05)
-Namibia (11/04)
-Namibia (04/03)
-Namibia (11/01)
-Namibia (04/95)